496 Kinh Dương Vương, phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh